تبلیغات
سمت خدا

سمت خدا
نماز بهترین جهت گیری به سمت خدا


سمت خدا١٤٩ آب با چهار شرط، چیز نجس را پاك مى‏كند: اول: آنكه مطلق باشد. پس آب مضاف مانند گلاب و عرق بید، چیز نجس را پاك نمى‏كند. دوم: آنكه پاك باشد.سوم: آنكه وقتى چیز نجس را مى‏شویند آب مضاف نشود و بو یا رنگ یا مزه نجاست هم نگیرد. چهارم: آنكه بعد از آب كشیدن چیز نجس، عین نجاست در آن نباشد. و پاك شدن چیز نجس با آب قلیل یعنى آب كمتر از كر، شرطهاى دیگرى هم دارد كه بعدا گفته مى‏شود.١٥٠ ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست، بلكه در كر و جارى هم احتیاط سه مرتبه است، اگر چه ارجح در كر و جارى یك مرتبه است. ولى ظرفى كه سگ لیسیده یا از آن ظرف آب یا چیز روان دیگر خورده، باید اول با خاك پاك،خاك مال كرد و بعد بنابر احتیاط واجب دو مرتبه در كر یا جارى یا با آب قلیل شست. و همچنین ظرفى را كه آب دهان سگ در آن ریخته، بنابر احتیاط واجب بایدپیش از شستن خاك مال كرد.

١٥١ اگر دهانه ظرفى كه سگ دهن زده، تنگ باشد و نشود آن را خاك مال كرد، چنانچه ممكن است باید كهنه به چوبى بپیچند و به توسط آن خاك را به آن ظرف بمالند، و در غیر این صورت پاك شدن ظرف اشكال دارد.

١٥٢ ظرفى را كه خوك از آن چیز روانى بخورد، با قلیل باید هفت مرتبه شست، و در كر و جارى نیز هفت مرتبه باید شست به احتیاط واجب، و لازم نیست آن را خاك مال كنند، اگر چه احتیاط مستحب آن است كه خاك مال شود. و نیز لیسیدن خوك ملحق است به آب خوردن آن، به احتیاط واجب.

١٥٣ اگر بخواهند ظرفى را كه به شراب نجس شده با آب قلیل آب بكشند، باید سه مرتبه بشویند، و بهتر است هفت مرتبه شسته شود.

١٥٤ كوزه‏اى كه از گل نجس ساخته شده و یا آب نجس در آن فرو رفته، اگر در آب كر یا جارى بگذارند، به هر جاى آن كه آب برسد پاك مى‏شود. و اگر بخواهند باطن آن هم پاك شود باید به قدرى در آب كر یا جارى بماند كه آب به تمام آن فرو رود، و فرو رفتن رطوبت كافى نیست.

١٥٥ ظرف نجس را با آب قلیل، دو جور مى‏شود آب كشید. یكى آنكه سه مرتبه پر كنند و خالى كنند، دیگر آن كه سه دفعه قدرى آب در آن بریزند و در هر دفعه آب را طورى در آن بگردانند كه به جاهاى نجس آن برسد و بیرون بریزند.

١٥٦ اگر ظرف بزرگى مثل پاتیل و خمره نجس شود، چنانچه سه مرتبه آن را از آب پر كنند و خالى كنند، پاك مى‏شود. و همچنین است اگر سه مرتبه از بالا آب در آن بریزند، به طورى كه تمام اطراف آن را بگیرد و در هر دفعه آبى كه ته آن جمع مى‏شود بیرون آورند، و احتیاط واجب آن است كه در هر دفعه ظرفى را كه با آن آبها را بیرون مى‏آورند، آب بكشند.

١٥٧ اگر مس نجس و مانند آن را آب كنند و آب بكشند، ظاهرش پاك مى‏شود.

١٥٨ تنورى كه به بول نجس شده است، اگر دو مرتبه از بالا آب در آن بریزند، به طورى كه تمام اطراف آن را بگیرد، پاك مى‏شود. و در غیر بول اگربعد از برطرف شدن نجاست‏یك مرتبه به دستورى كه گفته شد، آب در آن بریزند، كافى است. و بهتر است كه گودالى ته آن بكنند تا آبها در آن جمع شود و بیرون بیاورند، بعد آن گودال را با خاك پاك پر كنند.

١٥٩ اگر چیز نجس را بعد از برطرف كردن عین نجاست، یك مرتبه در آب كر یا جارى فرو برند كه آب به تمام جاهاى نجس آن برسد، پاك مى‏شود. و احتیاط واجب آن است كه فرش و لباس و مانند اینها را طورى فشار یا حركت دهند كه آب داخل آن خارج شود.

١٦٠ اگر بخواهند چیزى را كه به بول نجس شده با آب قلیل آب بكشند،چنانچه یك مرتبه آب روى آن بریزند و از آن جدا شود، در صورتى كه بول در آن چیز نمانده باشد، یك مرتبه دیگر كه آب روى آن بریزند پاك مى‏شود. ولى در لباس و فرش و مانند اینها باید بعد از هر دفعه فشار دهند تا غساله آن بیرون آید. و غساله آبى است كه معمولا در وقت‏شستن و بعد از آن از چیزى كه شسته مى‏شود خود به‏خود یا به وسیله فشار مى‏ریزد.

١٦١ اگر چیزى به بول پسر شیرخوارى كه غذا خور نشده، و شیر خوك نخورده نجس شود، چنانچه یك مرتبه آب روى آن بریزند كه به تمام جاهاى نجس آن برسد،پاك مى‏شود. ولى احتیاط مستحب فرش و مانند اینها فشار لازم نیست.

١٦٢ اگر چیزى به غیر بول نجس شود چنانچه بعد از برطرف كردن نجاست‏یك مرتبه آب روى آن بریزند و از آن جدا شود، پاك مى‏گردد. و نیز اگر در دفعه اولى كه آب روى آن مى ریزند نجاست آن برطرف شود و بعد از برطرف شدن نجاست هم آب روى آن بیاید پاك مى‏شود، ولى در هر صورت لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

١٦٣ اگر حصیر نجس را كه با نخ بافته شده، در آب كر یا جارى فرو برند،بعد از برطرف شدن عین نجاست، پاك مى‏شود.

١٦٤ اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود، به فرو بردن در كر و جارى پاك مى‏گردد. و اگر باطن آنها نجس شود، پاك نمى‏گردد.

١٦٥ اگر انسان شك كند كه آب نجس به باطن صابون رسیده یا نه، باطن آن پاك است.

١٦٦ اگر ظاهر برنج و گوشت‏یا چیزى مانند اینها نجس شده باشد، چنانچه آن را در ظرفى بگذارند و سه مرتبه آب روى آن بریزند و خالى كنند پاك مى‏شود و ظرف آن هم پاك مى‏گردد. ولى اگر بخواهد لباس یا چیزى را كه فشار لازم دارد، در ظرفى بگذارند و آب بكشند باید در هر مرتبه كه آب روى آن مى ریزند، آن را فشار دهند و ظرف را كج كنند تا غساله‏اى كه در آن جمع شده بیرون بریزد.

١٦٧ لباس نجسى را كه به نیل و مانند آن رنگ شده، اگر در آب كر یا جارى فرو برند و آب پیش از آنكه به واسطه رنگ پارچه مضاف شود به تمام آن برسد، آن لباس پاك مى‏شود. اگر چه موقع فشار دادن، آب مضاف یا رنگین از آن بیرون‏آید.

١٦٨ اگر لباسى را در كر یا جارى آب بكشند و بعد مثلا لجن آب در آن ببینند، چنانچه احتمال ندهند كه جلوگیرى از رسیدن آب كرده، آن لباس پاك است.

١٦٩ اگر بعد از آب كشیدن لباس و مانند آن، خورده گل یا اشنان در آن دیده شود، در صورتى كه بداند كه خورده گل یا اشنان با آب شسته شده، پاك است. ولى اگر آب نجس به باطن گل یا اشنان رسیده باشد، ظاهر گل و اشنان پاك و باطن آنها نجس است.

١٧٠ هر چیز نجس تا عین نجاست را از آن برطرف نكنند، پاك نمى‏شود، ولى اگر بو یا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشكال ندارد. پس اگر خون را از لباس برطرف كنند و لباس را آب بكشند و رنگ خون در آن بماند، پاك مى‏باشد. اما چنانچه به واسطه بو یا رنگ یقین كنند یا احتمال دهند كه ذره‏هاى نجاست در آن چیز مانده،نجس است.

١٧١ اگر نجاست بدن را در آب كر یا جارى برطرف كنند بدن پاك مى‏شود و بیرون آمدن و دوباره در آب رفتن لازم نیست.

١٧٢ غذاى نجسى كه لاى دندانها مانده اگر آب در دهان بگردانند و به تمام غذاى نجس برسد، پاك مى‏شود.

١٧٣ اگر موى سر و صورت زیاد باشد و با آب قلیل آب بكشند، باید فشار دهند كه غساله آن جدا شود.

١٧٤ اگر جایى از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بكشند، اطراف آن جا كه متصل به آن است و معمولا موقع آب كشیدن، آن جا نجس مى‏شود، در صورتى كه آبى كه براى پاك شدن محل نجس مى ریزند به آن اطراف جارى شود با پاك شدن جاى نجس پاك مى‏شود. و همچنین است اگر چیز پاكى را پهلوى چیز نجس بگذارند و روى هر دو آب بریزند. پس اگر براى آب كشیدن یك انگشت نجس، روى همه انگشتها آب بریزند و آب نجس به همه آنها برسد، بعد از پاك شدن انگشت نجس تمام انگشتها پاك مى‏شود.

١٧٥ گوشت و دنبه‏اى كه نجس شده مثل چیزهاى دیگر آب كشیده مى‏شود. و همچنین است اگر بدن یا لباس، چربى كمى داشته باشد كه از رسیدن آب به آنها جلوگیرى نكند.

١٧٦ اگر ظرف یا بدن نجس باشد و بعد به طورى چرب شود كه جلوگیرى از رسیدن آب به آنها كند، چنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب بكشند، باید چربى را برطرف كنند تا آب به آنها برسد.

١٧٧ چیز نجسى كه عین نجاست در آن نیست، اگر زیر شیرى كه متصل به كر است‏یك دفعه بشویند، پاك مى‏شود. و نیز اگر عین نجاست در آن باشد، چنانچه عین نجاست آن، زیر شیر یا به وسیله دیگر برطرف شود و آبى كه از آن چیز مى‏ریزد بویا رنگ یا مزه نجاست به خود نگرفته باشد، با آب شیر پاك مى‏گردد. اما اگر آبى كه از آن مى ریزد بو یا رنگ یا مزه نجاست گرفته باشد، باید به قدرى آب شیر روى آن بریزند تا در آبى كه از آن جدا مى‏شود بو یا رنگ یا مزه نجاست نباشد.

١٧٨ اگر چیزى را آب بكشد و یقین كند پاك شده و بعد شك كند كه عین نجاست را از آن بر طرف كرده یا نه، چنانچه موقع آب كشیدن متوجه برطرف كردن عین نجاست بوده آن چیز پاك است، و اگر متوجه بر طرف كردن عین نجاست نبوده، بنابر احتیاط مستحب باید دوباره آن را آب بكشد.

١٧٩ زمینى كه آب روى آن جارى نمى‏شود اگر نجس شود با آب قلیل پاك نمى‏گردد. ولى زمینى كه روى آن شن یا ریگ باشد چون آبى كه روى آن مى‏ریزند ازآن جدا شده و در شن و ریگ فرو مى‏رود با آب قلیل پاك مى‏شود، اما زیر ریگها نجس مى‏ماند.

١٨٠ زمین سنگ فرش و آجر فرش و زمین سختى كه آب در آن فرو نمى رود، اگر نجس شود با آب قلیل پاك مى‏گردد، ولى باید به قدرى آب روى آن بریزند كه جارى شود. و چنانچه آبى كه روى آن ریخته‏اند از سوراخى بیرون رود همه زمین پاك مى‏شود، و اگر بیرون نرود جایى كه آبها جمع مى شود نجس مى‏ماند، و براى پاك شدن آنجا باید گودالى بكنند كه آب در آن جمع شود، بعد آب را بیرون بیاورندو گودال را با خاك پاك پر كنند.

١٨١ اگر ظاهر نمك سنگ و مانند آن نجس شود، با آب كمتر از كر هم پاك مى‏شود.

١٨٢ اگر شكر آب شده نجس را قند بسازند و در آب كر یا جارى بگذارند، پاك نمى‏شود.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
منبع: توضیح المسائل حضرت امام خمینی(ره)


طبقه بندی: احکام نماز،
برچسب ها: احكام طهارت، انواع مطهرات، آب،
[ جمعه 11 بهمن 1392 ] [ 08:02 ق.ظ ] [ تكاور فرهنگی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آیا می دانید هر مسلمان در شبانه روز پنج وعده قرار ملاقات وی‍ژه دارد كه از طریق این پنج میقات مسیر خودش به سمت خدا را تنظیم می كند؟ وبلاگ سمت خدا در نظر دارد با استفاده از منابع دینی و فقهی، چگونگی و آداب حضور در قرار ملاقات با خدا را آموزش دهد
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

مشاهده توضیحاتقالب میهن بلاگ

download

قالب بلاگفا

قالب بلاگ اسکای

قالب پرشین بلاگ

اخلاق اسلامی

قالب وبلاگ